לוגו מחסני דיו
🛒 הסל שלי
🛵 זמני אספקה

ביטול עסקה במחסני דיו


1. ביטול הצעה/עסקה והחזרת מוצרים מצד הלקוח
1.1. ביטול הזמנה במכירה שחוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'') חל עליה תיעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול בה יפרט הצרכן את שמו ומספר הזהות שלו, כדלקמן:
1.1.1 בעל פה – בטלפון למס' 072-2237702 או בהודעה בעל פה במקום העסק; לצורך מסירת הודעת ביטול בעל פה יידרש הצרכן בנוסף לציין את פרטי ההזמנה ואמצעי התשלום;
1.1.2. בדואר רשום;
1.1.3 בדואר אלקטרוני לכתובת lironvaknin@gmail.com
1.1.4 בוואטסאפ
1.1.5 באינטרנט – בעסקה שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באמצעי זה, דרך כפתור שירות הלקוחות או באמצעות הקישור
https://mdyo.co.il/filecomplaint.aspx
1.1.6 בכל אמצעי אחרי שיקבע השר.
1.2. בעסקת מכר מרחוק כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, רשאי הצרכן לבטל את העסקה:
1.2.1 בנכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת מסמך הודעת הפרטים לפי המאוחר מביניהם;
1.2.21 בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הודעת הפרטים, לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
1.2.3 בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך הודעת הפרטים, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. ביקש צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה ברוכלות לפי סעיף זה, יציג הצרכן תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש או ישלח העתק ממנה לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה, כאמור בחוק הגנת הצרכן.
1.3. זכות הביטול לא חלה במקרים הבאים:
1.3.1. לגבי שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
1.3.2. 'טובין פסידים.
1.3.3. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995.
1.3.4. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
1.3.5. טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
1.3.6. עסקאות שהשר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, קבע כי זכות הביטול, כולה או חלקה, לא תחול בהן.
1.4. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר, עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי המוכר - תתבקש להחזיר את הנכס למוכר במקום שבו הוא מנהל את עסקיו, וכנ''ל ביחס לכל נכס כלשהו שקיבלת בעקבות עשיית העסקה או החוזה.
1.5. דמי ביטול - לאחר קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך. יודגש, כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח. דמי הביטול יגבו גם אם לא בוצע חיוב דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי המוכר או על ידי החברה. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן המוכר והן החברה יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב הצרכן בדמי ביטול.
1.6. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר, עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי המוכר לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר - תתבקש להעמיד את הנכס במקום שבו נמסר לך הנכס ולהודיע על כך, וכנ''ל ביחס כל נכס כלשהו שקיבלת בעקבות עשיית העסקה או החוזה.
2. ביטול מכירות מצד החברה ו/או המוכר
2.1. החברה, בין אם היא המוכר בעסקה ובין אם היא מתווכת בין הרוכש למוכרים השונים, שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, או לבטל הזמנה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
2.1.1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת פעילות בלתי חוקית.
2.1.2. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.
2.1.3. במקרה של כוח עליון, אירועים בטחוניים כגון פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה או את אספקת המוצר.
2.1.4. במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית.
2.1.2. החברה רשאית לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.
3. אחריות החברה במקרה של אי אספקת מוצר
3.1. מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, במקרה בו יבטל לקוח עסקה מסיבה שהמוצר שנרכש באותה עסקה לא סופק לו (ובמקרה זה בלבד), מתחייבת החברה לספק ללקוח מוצר חלופי שווה ערך לזה שנרכש באותה עסקה, או להשיב ללקוח את הכספים ששולמו על ידו בפועל במסגרת העסקה האמורה, לפי בחירת החברה. 15.2. החברה תספק את המוצר החלופי או תשיב כספים ללקוח כאמור, בתנאי שהלקוח ביטל את העסקה מול חברת האשראי, המציא לחברה אישור מחברת האשראי (או דף חיוב חשבון) המעיד על ביטול העסקה וכן המציא לחברה הצהרה חתומה על ידו כי ביטל את העסקה מכיוון שהמוצר לא סופק לו.
3.3. היה ויתברר כי הלקוח לא ביטל את העסקה ו/או המוצר סופק ללקוח, הלקוח יהיה חייב להשיב לחברה את המוצר החלופי שקיבל או את הכספים ששולמו לו על ידי החברה (לפי העניין).
3.4. מובהר כי אספקת המוצר החלופי או השבת הכספים בהתאם לאמור לעיל, תיעשה בהתאם לפרטי העסקה כפי שבוצעו באתר.
בדואר רשום לכתובת בני בנימין 13, תד 868, אבן יהודה
בהודעה בכתב באמצעות מילוי הטופס בתחתית עמוד

או לחלופין תוכלו לפתוח פנייה לשרות הלקוחות לחצו כאן


 x